Alvestad er den midterste av 3 bygder på Ytre Grytøy. Navnet kommer av det gammelnorske mannsnavnet "Olvir". I bygda er det pr. i dag 33 bolighus, men en god del av dem brukes bare som fritidshus, noen mye og noen lite. Stort sett er det eldre hus, mange restaurert og utvidet på 1950-60-tallet. Noen nyere hus finnes i det nærmeste vi kommer byggefelt, nemlig området «Steinan» som ligger lengst nord i bygda, i retning på Grøtavær som er nabobygda, men det pågår stadig utvidelser og påbygginger på et eller annet hus på Alvestad.

For ca. 100 år siden var det skole i bygda, men den ble flyttet og står nå nært kirka, like nord for grensa mellom Alvestad og Grøtavær. Du ser den helt oppe til høyre i det store bildet over. Fra høsten 2010 ble imidlertid skolen lagt ned som følge av at vegen ut av bygda ble sikker å ferdes på. Det var en av Norges mest rasfarlige veger, men en ny tunnel som ble åpnet i november 2010 gjorde vegen sikker. Fra høsten 2010 har elever fra Alvestad og Grøtavær tatt skolebuss til Lundenes på sørøstsiden av Grytøya, en tur på ca. 25 minutter.

Ved sjøen på Alvestad ligger det ei tett rekke av eldre naust. Naustene er stort sett ganske bra vedlikeholdt og har hatt samme utforming i mange tiår. Sammen utgjør de et verdifullt og tiltalende bygningsmiljø. Dessverre er det ikke gode havneforhold på Alvestad. Når sørvesten står på kommer båra helt fra Godfjorden og bryter mot land. Det går an å bygge molo, men grunnforholdene er ikke kartlagt skikkelig, og det kan fort bli dyrt. Enkelte har derfor båtene sine i Grøtavær båtforening sin flytebrygge på Grøtavær, mens noen fortsatt ligger på dragtau eller i havnekjetting på Alvestad.

Det har vært bosetting på Alvestad svært lenge. På Veneset som ligger midt i bygda (du ser det midt i bildet øverst på denne siden), er det påvist en mengde boplasser og graver, fra yngre steinalder/jernalder og fram til middelalder. Det er også funnet en nausttuft, som ut fra plasseringen muligens er fra vikingetid. Den eldste skriftlige omtalen av Alvestad man kjenner til, er fra den 29. januar 1418, handler om en avtale om en arv og finnes i Diplomatarium Norvegicum. Trollstein Gård har nå villsauer gående på beite på Veneset, og de holder effektivt nede busk og kratt.

Gårdsbrukene på Alvestad er forholdsvis små, og de eneste som er i aktiv drift er Trollstein gård og Alvereng gård. Trollstein gård driver med sau og «Inn på tunet» - virksomhet, og leier en god del av jorda på de andre gårdene. Øvrig jord blir leid ut til sauebruk fra Grøtavær. Felles utmark på Alvestad administreres av Alvestad grunneierlag. Det gjelder blant annet området «Steinan» der det er et regulert boligfelt med flere ledige boligtomter til salgs til en rimelig pris (20 kr. pr. m2).

Alvestad - bygda vi bor i

Alvestad    Linker    Skipstrafikk    Alvereng

Alvestad